สมัครตัวแทนจำหน่าย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มสมัครตัวแทนจำหน่าย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจ
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
5. แผนที่ตั้งบริษัท และสถานที่ส่งของ
6. หนังสือรับรองบริษัทฯ ไม่เกิน 3 เดือน
7. ทะเบียนการค้า
8. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ
Visitors: 15,111